Zjawiska naukowe

Polscy radiesteci i naukowcy majątakże dość znaczący wkład w naukowe poznanie zjawisk radiestezyjnych. R. i M. Szulom udało się wykryć nad strefami geopatycznymi promieniowanie o częstotliwości 1420 MHz. Mgr Z. Urbański i prof. L. Ra- dwanowski stworzyli niezależnie od siebie teorię energii ma- gnetohydrodynamicznej nad ciekami wodnymi. Oprócz wymienionych już badaczy warto wspomnieć szczególnie o metodzie badań stref geopatycznych przy pomocy pomiaru chemolumi- nescencji opracowanej przez prof. Jerzego Mazur- czaka. Metodę tę wykorzystywano m.in. w jedynym do tej pory w Polsce, sfinansowanym z funduszy pań- Ilustr. 60. Prof. Jerzy Mazurczak badał stre- stwowych, progra- fy geopatyczne zapomocąpomiaru chemolu- mie badań wpływu minescencji promieniowań geopatycznych na organizmy żywe. Badania koordynowane przez Politechnikę Szczecińską potwierdziły szkodliwość tego rodzaju emisji. Problematykę ochrony człowieka przed szkodliwym promieniowaniem zdająsię doceniać również nasze władze. Warszawska radiestetka inż. Zofia Telesińska zbadała w końcu  1989 r. na zlecenie sekretariatu ówczesnego premiera Tadeusza Mazowieckiego miejsca pracy szefa Urzędu Rady Ministrów. Ponieważ stwierdzono zarówno przy biurku premiera, jak i w jego pokoju wypoczynkowym szkodliwe promieniowania, założono odpromienniki mające zmniejszyć oddziaływanie szkodliwych emisji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *